Všeobecné obchodní podmínky

Kavárna / Všeobecné obchodní podmínky

PRODÁVAJÍCÍ

Nadační fond Pavla Novotného, IČO 049 18 304, sídlem Vrchní 280, Chlebičov 747 31.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi zboží nabízeného internetovým obchodem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem je v případě tohoto internetového obchodu elektronická pošta. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. 

IDENTIFIKACE ZBOŽÍ A CENA

Každé jednotlivé zboží nabízené v tomto internetovém obchodě je náležitě identifikováno a popsáno názvem. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika.  

OBJEDNÁVKA

Smlouva o koupi zboží nabízeného v tomto internetovém obchodě je uzavřena okamžikem obdržení řádně vyplněné objednávky. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupující odesláním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Po obdržení řádně vyplněné objednávky bude na jeho e-mailovou adresu automaticky zasláno potvrzení o přijetí objednávky. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupující uvede v objednávce neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti. Dále pokud se objednané zboží již nevyrábí. V případě stornování objednávky kupujícím je tento povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, že v souvislosti se zajištěním nebo odesláním zboží již došlo k vynaložení prokazatelných nákladů. 

DOPRAVA A PLATBA

 Zásilky jsou zasílány prostřednictvím Zásilkovny. Poštovné a balné je určeno platným sazebníkem Zásilkovny. Zboží se platí při objednávce pomocí on-line platební brány kartou nebo převodem. Při objednávce nad 1.500,- Kč se doprava nehradí.

DODACÍ LHŮTA 

Zboží je doručováno nejpozději do 7 dnů. V případě, že některé zboží nebude skladem, je prodávající povinen o tomto kupujícího neprodleně informovat. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky z důvodů vyšší moci. 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení. 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží a je-li dodávka zboží rozdělena do několika částí pak ode dne převzetí poslední dodávky, odstoupit bez udání důvodu.

 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Tuto skutečnost musí kupující řádně prokázat.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, uhrazenou kupní cenu. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak.

Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží.

Vedle kupní ceny má kupující nárok také na vrácení nákladů na dodání zboží. Pokud kupující zvolí jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízí prodávající, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující neposílá zásilku na dobírku, kterou není prodávající povinen převzít. 

Kupující je povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pro případ, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované odpovídá kupující při vrácení zboží za snížení hodnoty zboží. 

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a též od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, jakož i o dodávce novin, periodik nebo časopisů., a dále spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

Dále v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku prodávající výslovně sděluje, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. 

Pokud byl kupujícímu společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek kupující zašle zpět společně s vraceným zbožím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo část objednávky (odstoupit od smlouvy) v několika případech:

 1. pokud nebude zaplacena kupní cena v době její splatnosti nebo kupující zboží nepřevzal;
 2. zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 3. plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;
 4. pokud dojde k výrazné změně cen u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje;
 5. pokud dojde k zjevné chybě v ceně zboží;
 6. pokud dojde ze strany zákazníka k chybně nebo nepravdivě vyplněným kontaktním údajům.

 

V případě, že tato situace nastane, je prodávající povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Pokud kupující zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, vrátí prodávající kupujícímu přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který kupující pro tento účel prodávajícímu sdělí, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku v platném znění.

Kupující musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 2 let od převzetí zboží. Kupující je oprávněn požadovat v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí anebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, v případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží. Nelze uplatňovat nároky z vad, které vzniknou běžným opotřebením, nebo takové, které kupující sám způsobí nesprávným použitím. Dále nelze uplatňovat nároky z vady zboží, o které věděl před koupí, nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Prodávající neodpovídá za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo vadu vyplývající z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.

Jako potvrzení o právech z vadného plnění obvykle slouží daňový doklad či potvrzená objednávka.

Doba k uplatnění práv z vadného plnění se neprodlužuje o dobu, kdy byl produkt, jehož povaha to umožňuje, v opravě.

 Prodávající bude informovat zákazníka o přijetí reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace e-mailem. Na odstranění vady má prodávající 30 dní. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je prodávající (dále pro účely tohoto článku „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: Nadační fond Pavla Novotného

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

 

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit 

 

Správce uchovává osobní údaje 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu); 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 

Správce nemá/má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb/cloudových služeb. 

 

Za podmínek stanovených v GDPR máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 ŘEŠENÍ SPORŮ

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce. 

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího a nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění. 

Dne 19. 6. 2021 proběhla charitativní akce „Výstup na Lysou“ věnované Natálce Chmelařové a pozůstalostní terapeutické skupině STROMEČEK! Událost začala již v ranních hodinách, kdy se u stánku Nadačního fondu Pavla Novotného shromažďovali lidé, kteří se odvážně rozhodli v tomto parném dni vystoupat na horu přezdívanou Královna Beskyd! Účast byla báječná, účastníci usměvaví a plní energie! Podpořili jsme jejich dobrou náladu mimo jiné také pitným režimem nebo müsli tyčinkami CORNY. Odpolední bohatý program se poté konal od 15. hodin  v TJ Sokol v Ostravici, kde ve velmi...

V našem Centru Života v době od 14:00 do 17:00 hodin opět proběhnou individuální konzultace s psychologem pro všechny z Vás, kteří se dostali do tíživé životní situace. Sdělili Vám lékaři špatnou zprávu? Řešíte nepříjemnosti a nevíte si s nimi rady? Pak se k nám objednejte do poradny na odkazu www.centrum-zivota.cz/rezervace Konzultace poskytujeme zcela ZDARMA! Od září 2021 budeme poskytovat pravidelné poradenství v oboru psychologie a o termínech Vás budeme samozřejmě včas informovat! ...

Dne 24. 6. 2021 se uskuteční v našich útulných prostorech odborná přednáška na téma Moderní lékařská technologie BEMER - fyzikálně cévní terapie pro podporu mikrocirkulace. Tato terapie podporuje zdravou mikrocirkulaci v těle. Je vhodná zejména při chronických poruch hojení ran, akutních úrazů, chronických bolestí, stálé únavy, chronických a degenerativních onemocnění kosterního a svalového systému, zvýšení sportovního výkonu apod. Výklad povede odborná poradkyně paní Renáta Nováková a po přednášce budete mít i možnost si osobně účinky patentované lékařské technologie vyzkoušet! Účast na akci je...

Nemůžete jít s námi na Lysou horu a přesto chcete v sobotu 19. června podpořit Natálku Chmelařovou a dětskou terapeutickou skupinu Stromeček při Mobilním hospici Strom Života? Přijďte v sobotu 19. června od 15:00 do sportovního areálu TJ SOKOL OSTRAVICE a užijte si s námi spoustu zábavy!!! Pro děti máme připravený skákací hrad, kolo štěstí, tombolu, dále pak skvělé steaky a další speciality od kuchařů z restaurace Imrvére. O hudební doprovod se postará kapela MIRABEL a hlavně od 17:00 vystoupí hlavní host...

Znáte Natálku Chmelařovou a její rodinu? Ano, říkáte správně, NAŠE VELKÁ HRDINKA!!! Podruhé budeme mít v našem LIVE Streamu pozvané dva hosty, zmíněnou Natálku a její sestru - Marcelu GABRHELÍKOVOU. Láska a rodina je důležitou součástí léčby onkologického pacienta, souhlasíte? Pochod na čerstvém duchu je výborným podpůrným prostředkem pro brzký návrat nemocného člověka do normálního života!!! Tak o tom všem si budeme povídat s našimi milými hosty. Díky velkému srdci Vás všech uspořádáme v sobotu 19. června 2021 výstup na Lysou horu a zítra Vám...

Vzhledem k příznivější epidemiologické situaci v naší krásné zemi, nám bude opět umožněno pro Vás otevřít naší kavárnu! Od pondělí 31. 5. 2021 se budeme na Vás těšit každý všední den v našich útulných prostorách v době od 9:00 do 17:00 hodin! Přijďte k nám si vychutnat šálek dobré kávy a nasát opět po dlouhém době příjemnou atmosféru! ...

Před pár týdny jsme měli ve fondu diskuzi. Chtěli jsme oživit jednu ze stěn v naší Kavárně Života v Ostravě-Vítkovicích. Nakonec rozhodl náš zakladatel Pavel Novotný po poradě s týmem, že stěnu zaplní životními moudry. Požádali jsme Vás v této záležitosti o pomoc a nakonec jste nám zaslali neuvěřitelných 49 návrhů! Vybrali jsme celkem 4, další tři byly naše. A jaké motta tedy zdobí naší stěnu? "Věřím v život" - základní motto nadačního fondu a našeho zakladatele Pavel Novotný. "Dokud dýchám, tak doufám" - motto...

 Jakým způsobem je můžete tedy podpořit? Níže uvádíme několik způsobů:1. Přímou finanční podporou ve formě převodu z Vašeho účtu a to ve prospěch transparentního účtu k vyhlášené veřejné sbírce: 94 -4218494339/0800, VS: 19062021, v poznámce uveďte "Naděje pro Natálku a Stromeček". Aktuální stav účtu můžete sledovat kliknutím na tento odkaz:https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000094-4218494339.2. Druhý způsob pomoci je úhrada libovolné částky díky naskenovaného QR kódu ve Vašem mobilním telefonu prostřednictvím internetovém bankovnictví.3. Účastí na akci „Výstupu na Lysou“, kdy jsme tuto událost spustili dne...

Je přijatelné říkat dětem pravdu o smrti svých blízkých? Kdy a jak je dobré tuto skutečnost sdělit? Je vhodné tuto informaci sdělit za účasti odborníků? Proč je příběh Natálky Chmelařové tak zajímavý? Pro koho je určena dětská terapeutická pozůstalostní skupina Stromeček? Kdy je vhodné se obrátit na mobilní hospic? Tak o tom všem si budeme povídat s naším dalším hostem, paní Mgr. Marií Dorazilovou z Mobilního hospice Strom Života (paní Maruška vykonává funkci vedoucí poradny a dále pracuje jako sociální pracovník,...

Mládí vpřed!!! Před půl rokem se seznámil zakladatel našeho nadačního fondu Pavel Novotný s předsedou zapsaného spolku Sportfest z Krnova, panem Nikolasem Tilkeridisem a od té doby spolupráce jenom kvete. Jednou z aktivit, kde se vzájemně protnou obě organizace je SPORTFEST KRNOV 2021 je jeden z největších sportovních festivalů v České republice pro děti a mládež, který organizujeme ve spolupráci s městem Krnov. Hlavní sportovní náplní celé akce budou turnaje a závody a mimo jiné zábavný edukační program pro děti,...